ReHLDS - Reverse-engineered and bugfixed version HLDS

rehlds.webp


  Artykuł (Poradnik) został poświęcony ReHLDS jego dodatkom oraz niektórymi pluginami metamod.
  This article (Guide) is about ReHLDS, its addons and some metamod plugins.


  Zakaz kopiowania bez zgody autora
  No copying without permission of the author


rehlds.webp
  ReHLDS - Reverse-engineered HLDS
ReHLDS jest silnikiem serwera dla gier opartych na GoldSource engine, takich jak np. Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress Classic. Prace nad projektem ruszyły 3 maja 2015 roku i jest rozwijany do dziś!
ReHLDS nie został stworzony przez Valve Corporation (wcześniej Valve Software), autorem projektu jest dreamstalker, lecz od jakiegoś czasu jest nieaktywny, aktualnie do rozwoju projektu przyczyniają się między innymi wopox1337, s1lentq, Nord1cWarr1or, StevenKal, ale nie możemy też zapominać o innych, listę osób, które pomagały ulepszyć ReHLDS znajdziecie tutaj.

Reverse-engineered HLDS — Stworzony został przez inżynierię wsteczną na podstawie oryginalnego engine w wersji 6153. (engine_i486.so). Optymalizacja wydajności

  ReHLDS - Reverse-engineered HLDS
ReHLDS is a server engine for GoldSource engine based games like Half-Life, Counter-Strike, Team Fortress Classic for example. The project was started on May 3, 2015 and is still being developed today!
ReHLDS was not created by Valve Corporation (formerly Valve Software), the author of the project is dreamstalker, but he is inactive for some time, currently contributors to the project include wopox1337, s1lentq, Nord1cWarr1or, StevenKal, but we can not forget about others, the list of people who helped to improve ReHLDS can be found here.

Reverse-engineered HLDS — It was created by reverse engineering from the original engine version 6153. (engine_i486.so). Performance optimization  ReAPI
ReAPI jest modułem dla AMXModX'a, który dodaje nowe funkcje dla programistów pracujących na ReHLDS.
ReAPI jest przeznaczone głównie dla Counter-Strike 1.6 / Condition Zero, ale może być również używane w innych grach, o mniej dostępnej funkcjonalności.
Do prawidłowego działania wymagane jest posiadanie ReHLDS oraz ReGameDLL.

  ReAPI
ReAPI is a module for AMXModX that adds new features for developers working on ReHLDS.
ReAPI is primarily intended for Counter-Strike 1.6 / Condition Zero, but can also be used for other games with less available functionality.
ReHLDS and ReGameDLL are required for proper operation.


regamedll.webp
  ReGameDLL - Reverse-engineered gamedll
ReGameDLL jest wynikiem inżynierii wstecznej oryginalnej biblioteki HLDS (6153 beta). ReGameDLL tak jak wspomniany wyżej ReHLDS nie jest tworzony przez Valve Corporation (wcześniej Valve Software), lecz przez samych graczy.
Prace nad projektem ruszyły 3 maja 2015 roku i jest rozwijany do dziś! Listę osób, która aktualnie przyczyniła się do rozwoju, projektu możesz zobaczyć tutaj!

  ReGameDLL - Reverse-engineered gamedll
ReGameDLL  is the result of reverse engineering the original HLDS library (6153 beta). ReGameDLL just like the aforementioned ReHLDS DS is not developed by Valve Corporation (formerly Valve Software), but by the players themselves.
Work on the project started on May 3, 2015 and it is still being developed today! The list of people who currently contributed to the development, of the project you can see here!  Reunion
Reunion jest to plugin metamod, który jest kontynuacją DProto dla ReHLDS. Plugin pozwala na grę Steam + NS na serwerze.

  Reunion
Reunion this is a metamod plugin which is a continuation of DProto for ReHLDS. The plugin allows you to play Steam + NS on the server.  Rechecker
Rechecker jest to plugin metamod, który sprawdza graczy, wykonując szereg kontroli, tym samym wzmacniając ochronę serwera przed programami (cheaty). Krócej mówiąc, jest to AntyCheat.

  Rechecker
Rechecker It is a metamod plugin that checks players by performing a number of checks, thus strengthening the server's protection against programs (cheats). In short, it is Anti-Cheat.  WallHack Blocker
WallHack Blocker jest to plugin metamod, który blokuję znaczącą ilość Wallhacków.

  WallHack Blocker
WallHack Blocker This is a metamod plugin that blocks a significant amount of wallhacks.


69.webp
  Revoice
Revoice jest to plugin metamod, który umożliwia komunikację na czacie głosowym (voice chat) między graczami Steam oraz Non-Steam.

  Revoice
Revoice This is a metamod plugin that allows communication in voice chat between Steam and Non-Steam players.


1171.webp
  Revoice Plus
Revoice Plus jest to rozwinięcie pluginu metamod Revoice, które dodaje API dla twórców pluginów.
Ważne! Moduł jest w fazie beta testów, jeśli znajdziecie jakiś błąd, zgłoście go tutaj.

  Revoice Plus
Revoice is a fork of Revoice that adds an API for plugin developers.
Important! Module is in beta testing phase, if you find any bug, please report it here.

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz...

Komentarze

Brak komentarzy